Playing piano


A shot of an asian boy playing piano